Провеждане на Общо Събрание

Провеждане на Общо Събрание /ОС/

По реда и условията на Закон за Управление на Етажната Собственост/ЗУЕС/.

Управлението на Етажната Собственост /сграда в която има повече от три самостоятелни обекта/, или комплекс от затворен тип се осъществява чрез провеждане на Общо Събрание на собствениците. Общото Събрание е основният орган, който взема всички важни решения за управлението и поддръжката на сградата, за правилата и реда по който собствениците могат да обитават сградата и да използват общите и части. Чл.11 ...

Continue Reading →

Имущество на непререгистрирана фирма

Имущество на непререгистрирана фирма

Във връзка със зачестили запитвания към нашата кантора от клиенти с непререгистрирани фирми, сметнахме за удачно да напишем разяснение по въпросите за пререгистрацията на фирми.

С Влизане в сила на Търговския Закон, до 31 декември 2011 г. всички фирми, регистрирани в Търговските отделения на Окръжните съдилища в Р. България, трябваше да се пререгистрират в новосъздадения Търговски Регистър.

Настоящата статия ...

Continue Reading →

Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Българското законодателство позволява подмяната на Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство /шофьорска книжка/, издадено извън България, и получаването на Българска шофьорска книжка при два режима:

I. ЗА ГРАЖДАНИ ОТ ЕС

Съгласно европейското законодателство Шофьорска книжка, издадена от държава членка на ЕС, се признава навсякъде в Съюза. Българската държава признава правото на гражданите на ЕС да ...

Continue Reading →

Наследяване на Дялове във Фирма на Починал Съдружник

Наследяване на дялове във фирма на починал съдружник

Съгласно Българското законодателство, отношенията между съдружниците се уреждат съгласно подписаният между тях при регистрацията на фирмата Дружествен Договор, като за неуредените в Дружествения Договор случаи се прилага действащото Българско Законодателство и конкретно Търговският Закон.

Липсата на конкретен текст в дружествения договор на фирмата, който да посочи какви ще бъдат отношенията между дружеството, живият съдружник и наследниците на починалият съдружник, означава, че отношенията ...

Continue Reading →

Починал Чужденец с Имот в България

ПОЧИНАЛ ЧУЖДЕНЕЦ С ИМОТ В БЪЛГАРИЯ 

Преди няколко месеца с нашата кантора се свързаха две момичета от Великобритания, които ни обясниха, че баща им е починал и доколкото знаят няколко години преди да умре той е закупил апартамент в Слънчев Бряг. Помолиха ни да им кажем какво трябва да направят понеже не знаеха. Заехме се със случая, макар да знаехме, че има възможност разрешаването да се окаже много трудно. Първото нещо което направихме беше ...

Continue Reading →

Молба за сезиране на конституционния съд

Молба за сезиране на конституционния съд

Днес 04.10.2016г., нашата кантора сезира Омбудсмана на Република България г-жа Манолова с искане  съгласно правомощията си по чл 150 ал. 3 от Конституцията на Република България да сезира  Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на Чл. 14.ал.4 от Закон за Управление на етажната собственост, съгласно който Едно лице може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели.

Мотивите ни накратко са:

Continue Reading →

Многоезични извлечения на актове за раждане брак и смърт

Многоезични извлечения на актове за раждане, брак  и смърт

През далечната 1976г. група от държави във Виена подписват Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Идеята на тази конвенция е, страните които са я подписали да издават извлечения /дубликати/ на актове за раждане, брак и смърт, освен на езика на издаващата го държава и на езика на държавата, в която документа ще служи. Например в Германия може да се издаде ...

Continue Reading →

Промени при булстат регистрация

Промените при Булстат регистрацията.

На 14.01.2016г. Народното Събрание прие на второ четене така чаканата от нас промяна в ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.

Преди да изложим накратко в какво се касаят промените и защо ги считаме за много полезни /за съжаление макар и закъснели/, ще се опитаме накратко да обясним какво представлява регистър Булстат и кои лица подлежат на вписване. Регистъра Булстат представлява единен административен регистър, осъществяващ вписвания на голям кръг ...

Continue Reading →

Данък при придобиване на имущество

Данък при придобиване на имущество

Съгласно Закона за Местни Данъци и Такси /ЗМДТ/ всяко лице, което придобива имущество трябва да заплати данък. Това означава, че при покупка на недвижим имот /за повече информация виж покупка на недвижим имот/, при придобиване на ограничени вещни права върху имот, при придобиване на  моторни превозни средства, купувача следва да заплати данък към съответната Община.  Освен при гореописаните възмездни сделки,  данък се дължи и в случай ...

Continue Reading →

Придобиване на земеделска земя в България

Придобиване на земеделска земя в България? Въпрос с много отговори и неясноти.

За последните няколко години въпроса за придобиването на Българска земеделска земя е със засилен интерес, предмет на многобройни дискусии и тълкувания. За да дадем отговора, следва да се стигне в крайна сметка до това, каква е действително правната уредба и как тя следва да се прилага. Безспорен е фактът, че поради присъединяването на България към ЕС и подписването на преговорна глава – „Свободно движение на ...

Continue Reading →