Годишен Данък за Имот

ГОДИШЕН ДАНЪК ЗА ИМОТ

Съгласно Закона за Местни Данъци и Такси /ЗМДТ/ всяко лице, което притежава недвижим имот, трябва да заплаща ГОДИШЕН ДАНЪК и ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. Размерите им се определят след като собственикът на имот подаде в съответната Община Декларация. Срокът за подаването на такава декларация е 2 месеца от придобиването на имота. Ако този срок не се спази, се налага глоба и се начисляват лихви. Всяка община определя размерите им съгласно приета от Общинския съвет НАРЕДБА.

Данъкът сам по себе си представлява дължимо плащане, без да е необходимо каквото и да е допълнително условие. Таксата обаче представлява плащане за предоставена от съответната Община услуга. Такава услуга представлява: събирането, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Много често собствениците смятат, че след като не живеят в имота, те не дължат плащания. Това обаче не е така. Годишният данък се дължи винаги, а в много общини таксата за битови отпадъци може да бъде в намален размер, ако собственикът на имота не живее в него и няма не платени стари задължения. Намаляването на таксата става с подаване на изрична за това Молба.

Когато имотът е жилищен, няма разлика, дали е собственост на физическо или юридическо лица. Ако обаче имот е не жилищен, то Юридическите лица дължат да декларират имота по отчетна стойност /стойността на имота според придобиването плюс разноските по придобиването/ и облагането от Общината е върху тази стойност. Това означава, че данъкът и таксата се определят на база, колко скъп имот е купило Юридическото лице.

Годишните данъци следва да се плащат всяка текуща година, като при не плащане в срок се начисляват лихви, а при натрупване на задължения Общините завеждат срещу длъжниците Изпълнително Дело.

В случай на нужда, всеки наш клиент може да се обърне към нас за:

  • безплатна проверка за дължимия от него данък и такса;
  • подаване на ДЕКЛАРАЦИЯ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
  • Молба за намаляне размера на такса битов отпадък;
  • заплащане на дължимия от вас данък.

При необходимост от съдействие или при въпроси можете да се свържете с нас на: https://id-lawoffice.com/contacts-2/