Данък при придобиване на имущество

Данък при придобиване на имущество

Съгласно Закона за Местни Данъци и Такси /ЗМДТ/ всяко лице, което придобива имущество трябва да заплати данък. Това означава, че при покупка на недвижим имот /за повече информация виж покупка на недвижим имот/, при придобиване на ограничени вещни права върху имот, при придобиване на  моторни превозни средства, купувача следва да заплати данък към съответната Община.  Освен при гореописаните възмездни сделки,  данък се дължи и в случай на дарение, освен ако страните не са роднини по права линия или съпрузи. Данъка се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи-по постоянния адрес, съответно седалището на задълженото лице. Данъка се заплаща по съответната общинска сметка.

Съгласно чл. 47.(2) от ЗМДТ общинския съвет на всяка община определя размера на данъка, който размер може да бъде в размер от 0.1% до 3% от стойността на прехвърляното имущество.

 На 12.01.2016г. Община Варна публикува в официалния си сайт така чаканата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна за 2016 година.

Съгласно чл.34.(2) от същата наредба, размера на дължимия данък при възмездно придобиване на имущество за Община Варна за 2016 година е в размер на 3% върху стойността, на която имуществото се прехвърля. Това означава, че данъка спрямо 2015г. е увеличен от 2.6% на 3%. Община Варна е счела, че има основание да определи максимално допустимия от ЗМДТ данък в размер на 3%.

Много общини не промениха размера на този данък спрямо 2015г. и запазиха старите му размери.

Някои общини решиха дори да намалят размера на този данък.

В случай на нужда, всеки наш клиент може да се обърне към нас за безплатна проверка за дължимия от него данък при придобиване на имущество.