Имущество на непререгистрирана фирма

Имущество на непререгистрирана фирма

Във връзка със зачестили запитвания към нашата кантора от клиенти с непререгистрирани фирми, сметнахме за удачно да напишем разяснение по въпросите за пререгистрацията на фирми.

С Влизане в сила на Търговския Закон, до 31 декември 2011 г. всички фирми, регистрирани в Търговските отделения на Окръжните съдилища в Р. България, трябваше да се пререгистрират в новосъздадения Търговски Регистър.

Настоящата статия касае единствено Фирмите, които не са се пререгистрирали.

Съгласно § 5г. (4) от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ: Търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност, които към 31 януари 2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за заличени“. Служебното заличаване трябва да се провери посредством снабдяване с Удостоверение от съответният Окръжен съд. Последиците от това заличаване са, че дружеството на практика не съществува.

Когато обаче се касае за дружество, което има имущество, това заличаване поставя въпроса, какво се случва с имуществото на заличеното дружество. Собствениците на непререгистрираното и вече заличено дружество желаят да уредят собствеността на имуществото. Отговор на въпроса дава § 5г. (5), а именно: Когато за търговец по ал. 4 бъде открито имущество, лицата по § 5а, ал. 2 могат да подадат заявление за ликвидация и след този срок по реда на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон, но не по-късно от 31 декември 2022 г.“ Казано по друг начин, собствениците на такова дружество могат да извършат не по късно от 31.12.2022г. процедура по ликвидация в Търговския Регистър, по реда и изискванията на Търговския Закон, посредством която по време на ликвидацията да се разпоредят с имуществото на непререгистрираното дружество.

Подготвя се набор от документи, които заедно с доказателство, че заличеното в Окръжния Съд дружество има имущество, се подават в Търговският Регистър. Длъжностното лице изисква по служебен път от съответния Окръжен съд дружествените документи на непререгистрираното дружество и след проверка на приложените от заявителя документи извършва пререгистрация на търговеца, постановява акт за назначаване на ликвидатор и вписва обстоятелствата по ликвидацията на непререгистрираното дружество в Търговския Регистър. След вписването се извършва разпореждане с имуществото и процедурата завършва със заличаване на дружеството в Търговският Регистър.

Длъжни сме да споменем, че съгласно § 2б. от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ съществува възможност процедурата да бъде извършена и от ликвидатор, назначен от длъжностното лице по регистрацията, което длъжностно лице определя и месечното възнаграждение на ликвидатора. Разноските по ликвидацията са за сметка на търговеца.

Много често имуществото на такива дружества са недвижими имоти и единствено посредством гореописаната процедура собствеността на недвижимия имот може да бъде уредена.

Всичко гореописано води до извода, че до 31.12.2022г. всички непререгистрирани фирми с имущество ще могат да уредят собствеността на това свое имущество.

При необходимост от съдействие за осъществяване на гореописаната процедура или при въпроси можете да се свържете с нас наhttps://id-lawoffice.com/contacts-2/

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквато и да е форма без писменото съгласие на ID Law office.

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.