Наследяване на Дялове във Фирма на Починал Съдружник

Наследяване на дялове във фирма на починал съдружник

Съгласно Българското законодателство, отношенията между съдружниците се уреждат съгласно подписаният между тях при регистрацията на фирмата Дружествен Договор, като за неуредените в Дружествения Договор случаи се прилага действащото Българско Законодателство и конкретно Търговският Закон.

Липсата на конкретен текст в дружествения договор на фирмата, който да посочи какви ще бъдат отношенията между дружеството, живият съдружник и наследниците на починалият съдружник, означава, че отношенията ще се уреждат съгласно Българското Законодателство уредено в Търговският Закон.

Съгласно Чл. 125. (1).1 от Търговският Закон: „Участието на съдружник в дружество се прекратява при неговата смърт“

Т.е. след като съдружник е починал, неговото участие като съдружник в дружеството е прекратено.

Съгласно Чл. 125. (3) от Търговският Закон: „Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването“.

Т.е. имуществените отношения трябва да се уредят съгласно счетоводния баланс на дружеството към месеца на смъртта на съдружника. Счетоводния баланс представлява стойността на всички активи и пасиви на дружеството и резултата между активите и пасивите. В случай на съдебен спор съда назначава експерт, който да определи и изготви точен счетоводен баланс. Законодателят определя имуществото въз основа на което да се изчисли делът на починалия съдружник, да се оцени по балансовата стойност на активите и пасивите, а не по справедливи пазарни цени.

Какво означава всичко това:

  1. Наследниците на починалия съдружник НЕ наследяват и неговото право на участие в дружеството, а единствено имуществените права на наследодате­ля им – т.е. Щом наследяването на участие не е предвидено в дружествения договор, наследниците на починалия съдружник имат право да получат от дружеството паричната равностойност на дружествения му дял, изчислен въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който смъртта е настъпила.
  1. А в случай, че оста­налите съдружници вземат решение да приемат наследниците на по­чиналия съдружник като нови съдружници (чл. 137, ал. 1, т. 2 ТЗ) и ако бъде изпълнена процедурата по чл. 122 ТЗ, /молба от новият съдружник/, едва тогава е възмож­но наследниците да придобият правото на членство, като придобият – като нови съ­дружници – освободените от техния наследодател дружествени дяло­ве.
  1. ИМА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА, включително и на Върховния Съд, че:

Да се твърди и изобщо да се мисли, че наследниците на починал съдружник придобиват по наследство и правото на участие в дружеството, е несъстоятелно. Встъпване в членствени права чрез наследяване не само не е изрично предвидено в закона, а напротив, отречено е. Правото на наследодателя да участва в дружеството е възникнало като придобито с оглед на личността му. При липса на обратна уговорка в дружествения договор законът не съдържа презумпцията, че доверието на останалите съдружници се разпростира и по отношение личността на онези от наследниците на починалия съдружник, които към датата на смъртта му – не са съдружници. 

ВЪЗМОЖНОСТИ:

Option №1. наследника на починалият да бъде приет като съдружник във фирмата на място на починалият съдружник.

Вписването на наследника като съдружник в дружеството може да стане единствено със съгласието на останалите съдружници.

Option №2. Живият съдружник доброволно да изплати на наследника дела на починалият съдружник и да преобразува дружеството в дружество с един собственик.

Option №3. Ако Живият съдружник не е съгласен на възможност №1 и възможност №2, наследника на починалият има право да заведе дело срещу дружеството за изплащане на паричната равностойност на дружествения дял на починалият, изчислен въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който смъртта е настъпила. Доказването на това кои са наследниците на починалият ще бъде обсъдено допълнително. Делото се завежда срещу дружеството, по адреса на Дружеството. В случай, че изберете варианта с Дело трябва да се определи сумата за която ще претендирате, както обяснихме по-горе сумата която се дължи е % дялове от балансовата стойност на активите и пасивите към месеца на смъртта на съдружника, а не по справедливи пазарни цени. Препоръчително е да се направи допълнителна счетоводна проверка на Годишни Финансови отчети /които задължително трябва да се публикуват в Търговският Регистър/ за да кажем каква е били балансовата стойност на активите и пасивите към месеца на смъртта на съдружника.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквато и да е форма без писменото съгласие на ID Law office.

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.

При въпроси и нужда от съдействие може да се свържете с нас на: https://id-lawoffice.com/contacts-2/