вещно и облигационно право

Вещно и Облигационно право: Опита ни като практикуващи адвокати в тази област на правото ни дава увереността, че можем да ви бъдем полезни и да разрешим вашият правен казус. Същевременно разбирайки нуждата на чуждестранните ни клиенти от достъпно за тях правно обслужване в България, се стремим непрестанно да повишаваме езиковите си умения.

Вещно и Облигационно право Услуги

  • Всички видове сделки с недвижими имоти – покупко-продажба; дарение; замяна; сделки за учредяване на ограничени вещни права, както и други видове вещни сделки;
  • Проучване на недвижими имоти и подготовка на необходимата документация;
  • Справки за тежести;
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие, както и представителство пред нотариус;
  • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси. Изготвяне на договори;
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на дела относно искове за вещни права;
  • Консултации по Закона за управление на етажната собственост, представителство по време на Общо Събрание, изготвяне на протоколи, покани, съобщения, както и всякакви други документи свързани с подготовка, осъществяване и провеждане на общо събрание по реда и условията на ЗУЕС. Изготвяне и консултации на договори за поддръжка и управление.
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.