специализирани услуги

Специализирани услуги. Ние имаме богат опит и практически умения в разрешаването, уреждането и подготовката на административно-правни процедури и документи Legal Case in Bulgaria, свързани със прилагането на законодателството в различни области.

Сфери на Специализирани Услуги

  • Закона за чужденците и свързаните с него процедури по въпроси касаещи разрешителния режим и условията за пребиваване на чужденци и членове на техните семейства в България. Предлагаме пълно  правно съдействие и подготовка на документи, във връзка с осигуряване на разрешения за продължително и постоянно пребиваване според действащото законодателство. Извършваме консултации във връзка с действащото законодателство и подготовка на нужните документи, касаещи всеки отделен случай. Изброените дейности и услуги предлагаме на своите клиенти на Английски и Руски език, тъй като отчитаме необходимостта на нашите клиенти от достъп до информация на език, разбираем от тях;
  • Консултация и регистрация на физически и юридически лица като администратори на лични данни;
  • Консултации и съдействие при осъществяването на Строителни и Енергийни Проекти; Свързаните с тях разрешителни документи и процедури;
  • Консултации, подготовка на документация и представителство пред държавни и административни органи, във връзка със Закона за Устройство на Територията, свързаните с него процедури по промяна предназначение на статута на поземлени имоти и сгради, консултации във връзка с незаконно строителство и други;
  • Консултации и съдействие при събиране на вземания;
  • Консултации в областта на правото на интелектуална собственост.