трудово право

Трудовото право: Имайки предвид, че тази сфера на правото от една страна засяга пряко доходите и сигурността на работещите, а от друга страна бизнес интереса на работодателя, съвета ни е, ако сте страна по трудов казус да се доверите на нашата адвокатска кантора.

Трудово Право Услуги

  • Консултации и представителство при започване на трудово правоотношение, изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на вътрешни правила и норми съгласно КТ и подзаконовите нормативни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита при трудови спорове, съкращения, незаконно уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука;
  • Правен съвет в случай на желание за доброволно прекратяване на трудово правоотношение.