Промени при булстат регистрация

Промените при Булстат регистрацията.

На 14.01.2016г. Народното Събрание прие на второ четене така чаканата от нас промяна в ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.

Преди да изложим накратко в какво се касаят промените и защо ги считаме за много полезни /за съжаление макар и закъснели/, ще се опитаме накратко да обясним какво представлява регистър Булстат и кои лица подлежат на вписване. Регистъра Булстат представлява единен административен регистър, осъществяващ вписвания на голям кръг от  лица и правни субекти, които извършват дейност в България. В регистъра се вписват Юридически лица /които не са търговци/,  свободните професии и занаятчийските дейности, дружествата по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове на чуждестранни лица, търговски представителства на чуждестранните лица,   чуждестранни физически лица които извършват търговска дейност в България или притежават недвижими имоти в България и др.

След регистрацията всяко лице получава уникален регистрационен номер, който се нарича „код по Булстат“.

Идеята на Регистъра освен да води отчетност и да поддържа национална база данни е и да предоставя справки и удостоверения за вписани обстоятелства. Разбира се редица други регистри черпят информация и съдържание от Регистър Булстат.

Проблема до сега беше, че Регистър Булстат остана един от последните регистри, с които не можеше да се работи по електронен път. В него освен, че не можеше да се извършва регистрация по електронен път, регистъра не предоставяше по електронен път каквото и да е било съдържание.

С Промените, които влизат в сила от 01.05.2016г. Регистъра най-накрая ще стане електронен и централизиран, като за всяко лице ще има дело в електронна форма. До сега всяка регистрация се извършваше единствено „на гише“ и то на териториален принцип- там където ще е дейността, където е имота и др.. Безумните пътувания и ходения между градовете с цел „Булстат Регистрация“ вече няма да се налага, защото регистрация/промени ще могат да се правят освен по електронен път и в което и да е териториално звено на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

С приетите промени Ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и на местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ.

Промените посочват обстоятелствата които подлежат на вписване, както и реда и необходимите документи за самото вписване.

При вписването в регистър БУЛСТАТ ще се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.


Служителят по регистрацията постановява указания за отстраняване на неточности или за определени обстоятелства мотивиран отказ.

Всеки може да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ. Справките може да се извършват по:
1. името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите;
2. фирмено дело/година/окръжен съд;
3. всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите.
Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Законът влиза в сила от 1 май 2016 г.

При необходимост от услуга свързана с Регистър Булстат, може да се свържете с нас на https://id-lawoffice.com/contacts-2/