Много често се срещаме с клиенти, които желаят да започнат собствен бизнес и имат нужда от консултация относно избора на подходяща правна форма, под която да развиват и осъществяват дейността си. Една от най-често срещаните правни форми за малък и среден бизнес е регистрацията на ЕООД/ООД. Обща информация относно регистрацията на ООД/ЕООД е описана по-долу.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА (ООД/ЕООД)

Преди да започнем, бихме желали да уточним разликата между ООД и ЕООД. ЕООД е дружество, което се притежава от едно лице – т.е. има един собственик, докато ООД е дружество, което трябва да има поне двама собственика, които се наричат съдружници. Това означава, че единствено броят на собствениците определя, дали дружеството да е ЕООД или ООД. Затова и двете дружества са правно регламентирани заедно в обща глава от Търговския Закон.

Основното преимущество при избора да се регистрира ЕООД/ООД е фактът, че собствениците на дружеството отговарят пред трети лица до размера на имуществото на дружеството и до размера на капитала. Ето защо тези дружества се наричат Дружества с Ограничена Отговорност – т.е личната отговорност на собственика е до размера на капитала.

Преди да се пристъпи към подготовката на документите за регистрация следва да се конкретизират редица въпроси.

Основния въпрос е колко лица ще са собственици на дружеството и дали собствеността в дружеството ще е разпределена поравно. Законът позволява лицата да не притежават собствеността по равно. Всяко дружество се регистрира с определен капитал /минимумът е 2 лв., максимум няма/, като собствеността върху самото дружество се определя от това, каква част от капитала притежава всеки собственик. Всеки собственик е длъжен да внесе притежавания от него капитал в специално открита за целта набирателна банкова сметка. Сметката се открива с предварително подготвени документи и след регистрацията на дружеството същата се закрива, а капиталът се изтегля. Капиталът може да бъде и непарична вноска /имущество/, като за това се подготвят допълнителни документи и процедурата за регистрация е различна от общата.

Друг важен въпрос е изборът на Управител. Управителят е лицето, което представлява дружеството. Управител може да е един от собствениците, както и лице, което не е собственик. Няма пречка фирмата да има няколко управителя, като задължително трябва да се уточни, дали те ще управляват дружеството заедно или могат и поотделно. Търговският Закон поставя изисквания, на които управителят следва да отговаря, за да може да заема тази длъжност.

Всяко дружество се регистрира с цел да извършва определена дейност, затова законът поставя в изискване дружеството да определи и посочи точно, с какво ще се занимава. Това става посредством описването на предмета на дейност на дружеството. Ние съветваме клиентите си при избора на предмет на дейност да посочат изчерпателно дейността, с която ще се занимават, както и им посочваме допълнителни дейности, с които дружеството в бъдеще може да реши да се развива. За извършването на определени дейности съгласно изискването на законодателството е необходимо наличието на лицензи, разрешителни, дипломи и др.

Съгласно нормативните изисквания дружеството следва да има седалище и адрес на управление. Това е административният адрес на дружеството, на който адрес дружеството ще получава официалните си съобщения, призовки, документи и т.н. Затова при избора на адрес от основно значение е фактът, дали на адреса има постоянно лице, което да получава фирмените документи. Няма пречка дейността на дружеството да се осъществява на едно място, а адресът на управление да е на друго. Често адресът на управление е адресът на счетоводителите или адвокатите на дружеството.

Разбира се, всяко дружество упражнява дейността си под някакво име, ето защо при регистрацията е необходимо да се посочи името, под което дружеството ще се регистрира. Името трябва да е уникално и не може да се дублира с вече съществуващо име. Ние предлагаме на нашите клиенти безплатна проверка, дали желаното от тях име е свободно или вече е заето. Желателно е такава проверка да се направи, защото, ако името не е свободно, длъжностното лице по регистрация ще постанови отказ от регистрация и държавната такса за регистрация ще бъде загубена.

След като всички тези въпроси бъдат разяснени, се подготвят основните дружествени документи за регистрацията на фирмата, а именно: протоколът за регистрация и дружественият договор. Те, освен че следва да отговарят на изискванията на ТЗ, трябва да се подготвят строго индивидуално, според нуждата, изискванията и уговорките на собствениците. Ние никога не съветваме клиентите си да се използват готови образци и “бланки“, защото те със сигурност не могат да отговарят на нуждите на всяко дружество. Законът дава възможност собствениците сами да уредят начина, по който дружеството ще взема решения, управлява, разпределя печалби, загуби, придобива и продава имущество, приема и освобождава собственици, ликвидира и много други въпроси, които следва да се уредят в Дружествения Договор/Учредителен акт, според всеки конкретен случай.

Необходимо е да се подготвят и набор от декларации, без които фирмата не може да се регистрира. Тези декларации се изготвят в съответствие със закона, като една от тях представлява образец от подписа на управителя и следва да се подпише пред Нотариус и да бъде нотариално заверена.

След като всички документи са съставени и подписани, след като набирателната сметка е открита и капиталът внесен, следва да се плати държавната такса и да се пристъпи към самата регистрация. Дружеството може да се регистрира по електронен път от нашата кантора, като размерът на държавната такса ще бъде 55 лв., или лично от управителя с държавна такса 110 лв.

Самата регистрация се извършва в Агенция по Вписванията – Търговски Регистър и след последното изменение регистрацията отнема един работен ден от подаването на документите. В случай, че документите не са коректно подготвени, длъжностното лице по регистрация може да издаде указания грешките да се поправят или (в определени случаи) е длъжно да постанови направо отказ от регистрация. Ако документите са подготвени правилно, регистрацията приключва успешно с вписването на дружеството в Търговския Регистър и получавано на ЕИК – Единен Идентификационен Код /по стария закон това се казваше Булстат номер/. Веднага след вписването и получаването на ЕИК дружеството може да започне да действа и упражнява дейността си. Търговският Регистър е публичен и всеки може по всяко време в сайта на регистъра да направи проверка относно фирмата.

След регистрацията на дружеството според нуждите, желанията на собствениците или настъпили обстоятелства дружеството може да претърпи редица промени във всички гореописани точки, като в отделна статия в сайта ще може да намерите допълнителна информация относно реда и процедурата за тези промени.

От всичко гореописано става пределно ясно, че регистрацията на фирма изисква задълбочени правни познания, вникване във всеки конкретен случай, индивидуално изготвени документи, отговарящи на нуждите и изискванията на всеки наш клиент. В опита си с регистрацията на повече от 200 фирми ние, от ID Law Office, сме убедени, че в най-кратки срокове можем да подготвим подходящите за всеки наш клиент документи и успешно да регистрираме фирмата.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквата и да е форма без писменното съгласие на ID Law office. 

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.