При необходимост от уреждане на въпросите, свързани с упражняването на родителските права, или ако желаете да промените вече уредени отношения поради промяна на факти и обстоятелства, ние, от ID Law office, можем да Ви окажем необходимото правно съдействие. Повече информация относно упражняването на родителски права можете да намерите по-долу. 

Упражняване На Родителски Права 

Общият принцип на българското законодателство е, че родителите упражняват родителските права заедно в интерес на детето. В случай на развод или при раздяла на родители без брак същите следва да уредят въпросите, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, издръжката му и личните отношения с него. Ако родителите постигнат споразумение по тези въпроси, те могат да поискат от съда да утвърди това споразумение, вследствие на което между страните не възниква спор. При невъзможност от постигане на съгласие и подписване на споразумение между страните възниква неразрешим за тях спор, който спор може да се разреши единствено от съда.

Компетентен да разгледа и разреши спора е Районният съд. Ако спорът се решава по време на дело за развод, това е Районният съд на ответника, а ако родителите нямат брак, то спорът се разглежда от Районния съд по настоящ адрес на детето.

Съдебното производство започва с искова молба от единия родител, която трябва да съдържа определени реквизити, като: данни на страните; адресите им; да изложи фактическата обстановка и фактите, на които се позовава ищеца; доказателства; платена такса и т.н. Делото се развива по общите правила на ГПК с изпращане и връчване на исковата молба и доказателствата към нея на ответника, право на отговор на ответника, насрочване на съдебно заседание, разглеждане на делото и обявяване на решение. Важат и общите принципи на връчване и призоваването на ответника в случай, че не може да бъде намерен на адрес, откаже да получи съдебните книжа, живее в чужбина и др.

За да разреши подобен спор, съдът подхожда строго индивидуално, преценявайки в съвкупност обстоятелствата и фактите, свързани с конкретния казус. Тези обстоятелства страните трябва да докажат посредством доказателства. Основните принципи и обстоятелства, въз основа на които съдът решава, как да защити интересите на децата и въз основа на които принципи се позовава съдебната практика, са заложени в чл. 59 ал. 4 от Семейния Кодекс и Постановление № 1 от 12.11.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС. Основни такива са:

  • От какъв пол е детето. Прието е, че дете от женски пол ще се отглежда и възпитава по-добре от майката, а ако детето е от мъжки пол, майката има еднакви възпитателни качества с бащата;
  • Възрастта на детето. Прието е, че майката трябва да се грижи за детето в първите години от раждането, в случай на влошено здраве и др.;
  • Грижата и отношението на родителя към детето;
  • Личните възпитателни качества на родителя /взема се предвид и образование, култура и др./;
  • Моралните качества на родителя /какъв пример дава на детето/;
  • Възможността и желанието на родителя да отглежда детето. Важно е, какви условия на живот може да осигури /жилищно-битови и др./;
  • Помощ от трети лица;
  • Привързаност и личното желание на детето /съдът трябва да вземе под внимание, дали детето е било умишлено отчуждавано от единия родител спрямо другия/;
  • Въпросът с вината за прекратяването на брака се взема под внимание, единствено ако тази вина е поради поведение, което ще окаже неблагоприятно въздействие при отглеждането и възпитаването на детето.

В крайна сметка законодателят поставя в отговорността на съда да прецени, къде и как интересът на детето ще бъде най-добре защитен. Съдът изслушва родителите, взема становище на дирекция „Социално подпомагане”, както и, при необходимост, на психолог. По време на делото страните могат да постигнат споразумение, което съдът да потвърди. Ако споразумение не бъде постигнато, съдът постановява решение. В съдебното решение съдът определя точните дни и периоди, през които родителят може да вижда и взема детето от родителя, получил право да упражнява родителски права.

Важно е да се има предвид, че в настоящата статия говорим за упражняването на родителските права, а не за отнемането им. Много често хората не правят разлика между упражняване и загуба на родителски права.

Следва да се има вземе под внимание, че съгласно чл. 59 ал. 9 на СК: „Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови”.

Имайки предвид , че отношенията между родител и дете са емоционални, с продължителни във времето последици и имат важно значение за двете страни, изборът на специалист в тази материя е определящ за благоприятния изход на делото.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквато и да е форма без писменото съгласие на ID Law office. 

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.