Ако сте съсобственик на недвижим имот и желаете съсобствеността да бъде прекратена, не се колебайте да се свържете с нас. Допълнителна информация относно делба на недвижим имот, предоставените от нас услуги и възможните проблеми, на които може да се натъкнете, са описани по-долу.

ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Собствеността върху недвижим имот може да се притежава както от едно, така и от няколко лица. Когато собствениците са повече от един, то между тях възниква отношение на съсобственост. Основният начин тази съсобственост да се прекрати е посредством делба. Основната последица от делбата е, че след нея съсобствеността се прекратява и всеки от съсобствениците получава индивидуална собственост /или парична равностойност спрямо притежаваната от него част/.

Основната предпоставка за да може да се извърши делба е имота или имотите да се реално поделяеми  и да е възможно да се образуват дялове съобразно притежаваната част от всеки съсобственост, т.е. възможно ли е съгласно действащото законодателство имота да се раздели на нови отделни имоти.  За пример ако се дели нива изискването е новите имоти да с площ от минимум 3000 кв.м., лозе да е 1000 кв.м. т.н.т. В случай, че новите имоти не отразяват точно притежаваната част от всеки съсобственик, е възможно между страните да се извърши плащане, което да изравни новите дялове /който получава повече от колкото има плаща на другия/.

В зависимост от отношенията и желанията между съсобствениците делбата е два вида: доброволна и съдебна /обикновено до нея се стига при неразбирателство между съсобствениците/.

Доброволна делба /договорна/: При нея съсобственицитеподписват нотариално заверен договор, който се вписва след това в служба вписване и има силата на нотариален акт. Задължително следва да участват всички съсобственици, защото в противен случай договора е нищожен. Договора за делба прекратява изцяло съсобствеността и урежда собствеността на новообразуваните имоти. Следва да се знае, че ако собственик плати за да притежава по-голям дял /новообразуван имот/ и се намира в брак, то новообразуваният  имот става собственост на двамата съпрузи. Договора за делба да бъде съдебно оспорван на общите основания като измама, грешка, изнудване и др. В случай, че страните не могат да постигнат съгласие и доброволната делба е невъзможна, то единственият вариант остава съдебната делба.

Съдебна делба. Всеки съсобственик има право да предяви иск спрямо останалите съсобственици за извършването на съдебна делба. Най общо от съда се изисква да се прекрати съсобствеността. Делото за съдебна делба се състои от две фази. Първо се установяват собствениците и притежаваните от тях идеални части от делимите имоти. После се извършва реалното разпределение. Посредством вещо лице съда разделя поделяемите имоти, като образува отделни дялове за всеки съсобственик, след което посредством жребий  всеки съсобственик придобива дял. Ако съсобствен имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съгласно чл. 348 от ГПК  имота се изнася на публична продан, при която страните могат да участват и наддават. Ако неподеляемия имот е жилище, то съгласно чл. 349 ал. 2  всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.

Всяка от страните по делото за делба заплаща съдебните разноски съобразно пазарната стойност на получения дял.

Няма пречка по-време на съдебната делба страните да постигнат съгласие относно начина на прекратявана на съсобствеността и да направят съдебна спогодба.

Ние от ID Law office винаги съветваме нашите клиенти преди да пристъпят към съдебна делба да са убедени, че доброволната делба между съсобствениците е невъзможна. В качеството ни на дипломирани медиатори винаги приканваме страните към спогодби и им разясняваме, че доброволната делба е най-добрият начин за прекратяване на съсобствеността и резултата чрез нея е възможно най-близка до волята им, тя е много по -бърза и много по – финансово изгодна. Разбира се когато това е невъзможно защитаваме клиентите си по възможно най-добрият начин по време на съдбното производство.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право.ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквата и да е форма без писменното съгласие на ID Law office.

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.