Във връзка с многократни запитвания от наши клиенти относно процедурата за продажба на тяхна фирма, сметнахме за необходимо да дадем на потребителите на нашият сайт информация относно реда за тази продажба. Обща информация относно продажба на фирма може да намерите по-долу.

ПРОДАЖБА НА ФИРМА

Преди да започнем бихме желали да уточним, че под продажба на фирма се разбира продажба от собственик на собствените му дялове /капитал/ във фирма. Дружествения дял е участието на едно лице във фирмата, то е съвкупност от имуществени и не имуществени права и задължения. Ако фирмата е ЕООД – т.е. имаме еднолична собственост на дяловете, то купувачът на дяловете става нов едноличен собственик на фирмата. Важно е да се спомене, че собственикът на ЕООД може да продаде само част от дяловете си и по този начин купувачът се превръща в съдружник на продавача, съответно фирмата се променя от еднолично дружество /ЕООД/ в ООД – дружество с ограничена отговорност. Ако съдружник във фирма /в ООД/ желае да продаде собствените си в ООД-то дялове, то той може да го направи свободно на някой от останалите съдружници, или на трето лице, но само след съгласието на останалият /останалите/ съдружници- чл. 129 от ТЗ.

Продажбата на дялове става посредством нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Страните по този договор се явяват лично пред нотариус или могат да се представляват посредством пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Възможно е един дял да се притежава от няколко лица, тогава те могат да упражняват правата си единствено и само съвместно.

Както посочихме по-горе при продажбата на дружествени дялове е необходимо протокол-решение от дружеството, в което останалите съдружници да вземат решение /дадат съгласие/ за продажбата, както и за приемането на новия съдружник. Съгласно чл. 137. ал. 4 от ТЗ „съставя се протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма“, т.е. ако в дружествения договор /учредителния акт/ не е посочено изрично, че това решение се взема с писмен протокол, то протоколът трябва задължително да е нотариално заверен.

Новият собственик трябва да подпише нов Учредителен Акт – ако фирмата е ЕООД, а ако е ООД, всички собственици трябва да подпишат нов Дружествен договор, който да отразява настъпилите промени. Новият собственик придобива всички права и задължения на стария собственик. Продажбата на дяловете се извършва срещу уговорена между продавач и купувач продажна цена, която цена се договаря свободно между страните.

С последните промени от 22.12.2017 г. се въведе изискването при прехвърляне на дружествен дял да се предостави удостоверения по чл. 15, ал. 4 и по чл. 129, ал. 1 от ТЗ. Това са удостоверения за липса на неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки на работници и служители, включително на тези, прекратени в срок от 3 години преди прехвърлянето. Тези Удостоверения се издават под формата на декларации от самото дружество посредством неговият управител, от самият прехвърлител на дружествен дял, както и от НАП /удостоверение по чл. 87 от ДОПК и Удостоверение за сключени трудови договори/.

Друг важен въпрос е дали старият Управител ще остане или ще бъде сменен с нов Управител. Ако фирмата е ЕООД и се продава целият дружествен дял, обикновено новият собственик става и нов Управител. За новия Управител важат същите изискванията на Търговския Закон, които важат и за стария Управител. Подготвят се набор от Декларации, които следва да се подпишат от новоизбрания Управител.

Процедурата завършва и продажбата е осъществена едва след вписването на продажбата в Търговския Регистър по партидата на дружеството, като след вписването новият собственик ще бъде вписан като такъв.

Разбира се, при продажбата новият собственик може да вземе решение за промяна на името на дружеството, за промяна на адреса, за промяна на предмета на дейност, както и всяко решение в компетентността на Общото Събрание на дружеството. За целта се изготвят необходимите за това документи.

От всичко гореописано става пределно ясно, че продажбата на фирма изисква задълбочени правни познания и индивидуално изготвени документи, отговарящи на нуждите и изискванията на всеки наш клиент. В опита си с продажна на фирми, ние, от ID Law Office, сме убедени, че в най-кратки срокове можем да подготвим подходящите за всеки наш клиент документи и успешно да регистрираме продажбата.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия.

 Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквата и да е форма без писменното съгласие на ID Law office. 

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.