Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει βασικές πληροφορίες για νομικά και φορολογικά ζητήματα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δεν πρέπει να θεωρούνται νομικές συμβουλές. Παρόλο που το δικηγορικό γραφείο Id λαμβάνει τη δέουσα προσοχή στη σύνταξη και τη συντήρηση αυτού του ιστότοπου ενημερωμένο και κάνει χρήση αξιόπιστων πηγών, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ελλιπείς πληροφορίες.

Το Id Law Office διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει σε αιτήματα που δεν περνούν τις αρχικές μας διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.

Χρήση πληροφοριών

Τα άρθρα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν πρέπει να θεωρούνται νομική διαβούλευση, αλλά γενικευμένη θεωρητική ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου νομικού θέματος. Το δικηγορικό γραφείο ID δεν ευθύνεται σε περίπτωση παρανόησης των πληροφοριών που περιέχονται στα άρθρα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου ID και προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το ID Law Office έχει την κυριότητα όλων των άρθρων, λογότυπων και ονομάτων εταιρειών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου και οι πληροφορίες διαφορετικά μπορούν να αντιγραφούν, να διανεμηθούν, να αντιγραφούν, να ληφθούν, να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν, να χρησιμοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει σε οποιοδήποτε έντυπο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Δικηγορικού Γραφείου ID.

Το δικηγορικό γραφείο ID διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.