7 причини защо препоръчваме да се подава Годишна Декларация за липса на дейност

7 причини защо препоръчваме да се подава Годишна Декларация за липса на дейност

1. Защото е разрешено и защото единствено така официално заявявам, че през изминалата година представляваното дружество няма дейност, а не, че е пропуснало годишно счетоводство.
2. Защото извършването на разходи /данъци и битови сметки/ също е вид дейност, но ако е под 500 лв., може да се декларира, че е без дейност.
3. Защото ако не подам декларация ...

Continue Reading →

Ипотека на Земя Преминава ли Върху Бъдещи постройки

ИПОТЕКА НА ЗЕМЯТА ПРЕМИНАВА ЛИ ВЪРХУ БЪДЕЩИТЕ ПОСТРОЙКИ

Във връзка с казус на наш клиент и последвало след това дело, сметнахме за удачно да напишем разяснение по въпросите дали ипотеката на земята преминава и върху построените след ипотеката апартаменти. 

Много често хората са убедени, че е достатъчно да проверят за тежести /в това число ипотеки/ единствено конкретния апартамент, който ще купуват. Такава проверка е необходима, но не е достатъчна. Може ...

Continue Reading →

Годишен Данък за Имот

ГОДИШЕН ДАНЪК ЗА ИМОТ

Съгласно Закона за Местни Данъци и Такси /ЗМДТ/ всяко лице, което притежава недвижим имот, трябва да заплаща ГОДИШЕН ДАНЪК и ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. Размерите им се определят след като собственикът на имот подаде в съответната Община Декларация. Срокът за подаването на такава декларация е 2 месеца от придобиването на имота. Ако този срок не се спази, се налага глоба и се начисляват лихви. Всяка община определя размерите им съгласно ...

Continue Reading →

Провеждане на Общо Събрание

Провеждане на Общо Събрание /ОС/

По реда и условията на Закон за Управление на Етажната Собственост/ЗУЕС/.

Управлението на Етажната Собственост /сграда в която има повече от три самостоятелни обекта/, или комплекс от затворен тип се осъществява чрез провеждане на Общо Събрание на собствениците. Общото Събрание е основният орган, който взема всички важни решения за управлението и поддръжката на сградата, за правилата и реда по който собствениците могат да обитават сградата и да използват общите и части. Чл.11 ...

Continue Reading →

Имущество на непререгистрирана фирма

Имущество на непререгистрирана фирма

Във връзка със зачестили запитвания към нашата кантора от клиенти с непререгистрирани фирми, сметнахме за удачно да напишем разяснение по въпросите за пререгистрацията на фирми.

С Влизане в сила на Търговския Закон, до 31 декември 2011 г. всички фирми, регистрирани в Търговските отделения на Окръжните съдилища в Р. България, трябваше да се пререгистрират в новосъздадения Търговски Регистър.

Настоящата статия касае единствено Фирмите, ...

Continue Reading →

Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Българското законодателство позволява подмяната на Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство /шофьорска книжка/, издадено извън България, и получаването на Българска шофьорска книжка при два режима:

I. ЗА ГРАЖДАНИ ОТ ЕС

Съгласно европейското законодателство Шофьорска книжка, издадена от държава членка на ЕС, се признава навсякъде в Съюза. Българската държава признава правото на гражданите на ЕС да използват в България настоящата си книжка, стига тя ...

Continue Reading →

Наследяване на Дялове във Фирма на Починал Съдружник

Наследяване на дялове във фирма на починал съдружник

Съгласно Българското законодателство, отношенията между съдружниците се уреждат съгласно подписаният между тях при регистрацията на фирмата Дружествен Договор, като за неуредените в Дружествения Договор случаи се прилага действащото Българско Законодателство и конкретно Търговският Закон.

Липсата на конкретен текст в дружествения договор на фирмата, който да посочи какви ще бъдат отношенията между дружеството, живият съдружник и наследниците на починалият съдружник, означава, че отношенията ще се ...

Continue Reading →

Починал Чужденец с Имот в България

ПОЧИНАЛ ЧУЖДЕНЕЦ С ИМОТ В БЪЛГАРИЯ 

Преди няколко месеца с нашата кантора се свързаха две момичета от Великобритания, които ни обясниха, че баща им е починал и доколкото знаят няколко години преди да умре той е закупил апартамент в Слънчев Бряг. Помолиха ни да им кажем какво трябва да направят понеже не знаеха. Заехме се със случая, макар да знаехме, че има възможност разрешаването да се окаже много трудно. Първото нещо което направихме беше ...

Continue Reading →

Молба за сезиране на конституционния съд

Молба за сезиране на конституционния съд

Днес 04.10.2016г., нашата кантора сезира Омбудсмана на Република България г-жа Манолова с искане  съгласно правомощията си по чл 150 ал. 3 от Конституцията на Република България да сезира  Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на Чл. 14.ал.4 от Закон за Управление на етажната собственост, съгласно който Едно лице може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели.

Мотивите ни накратко са:

Continue Reading →

Многоезични извлечения на актове за раждане брак и смърт

Многоезични извлечения на актове за раждане, брак  и смърт

През далечната 1976г. група от държави във Виена подписват Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Идеята на тази конвенция е, страните които са я подписали да издават извлечения /дубликати/ на актове за раждане, брак и смърт, освен на езика на издаващата го държава и на езика на държавата, в която документа ще служи. Например в Германия може да се издаде извлечение ...

Continue Reading →
Page 1 of 2 12