Промени при булстат регистрация

Промените при Булстат регистрацията.

На 14.01.2016г. Народното Събрание прие на второ четене така чаканата от нас промяна в ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.

Преди да изложим накратко в какво се касаят промените и защо ги считаме за много полезни /за съжаление макар и закъснели/, ще се опитаме накратко да обясним какво представлява регистър Булстат и кои лица подлежат на вписване. Регистъра Булстат представлява единен административен регистър, осъществяващ вписвания на голям ...

Continue Reading →

Данък при придобиване на имущество

Данък при придобиване на имущество

Съгласно Закона за Местни Данъци и Такси /ЗМДТ/ всяко лице, което придобива имущество трябва да заплати данък. Това означава, че при покупка на недвижим имот /за повече информация виж покупка на недвижим имот/, при придобиване на ограничени вещни права върху имот, при придобиване на  моторни превозни средства, купувача следва да заплати данък към съответната Община.  Освен при гореописаните възмездни сделки,  данък се дължи и в случай на дарение, освен ...

Continue Reading →

Придобиване на земеделска земя в България

Придобиване на земеделска земя в България? Въпрос с много отговори и неясноти.

За последните няколко години въпроса за придобиването на Българска земеделска земя е със засилен интерес, предмет на многобройни дискусии и тълкувания. За да дадем отговора, следва да се стигне в крайна сметка до това, каква е действително правната уредба и как тя следва да се прилага. Безспорен е фактът, че поради присъединяването на България към ЕС и подписването на преговорна глава – „Свободно движение на капитали” ...

Continue Reading →
Page 2 of 2 12